Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2017

  • Thứ năm, 05/01/2017, 09:24 GMT+7
  • 0 bình luận
  • 1873

SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI

TRUNG TÂM VĂN HÓA, ĐIỆN ẢNH

VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  02 /KH-TTVHĐADL

Gia Lai, ngày  03  tháng 01 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động

 tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2017

 

 
 
 

 

 

 

 Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL, ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ VHTTDL quy định hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ công văn số 900/SVHTTDL–QLVH,  ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Gia Lai, về việc đồng ý chủ trương tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2017;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và Kế hoạch công tác năm 2017, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2017 gồm các nội dung như sau:  

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi nhằm chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); 127 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2017)

- Động viên, củng cố lực lượng các Đội tuyên truyền lưu động thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa văn hóa đến với công chúng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

- Chương trình tham gia Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, luyện tập dàn dựng công phu, có nội dung tiêu biểu, phù hợp, có tính nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền cao; khuyến khích những sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

- Đáp ứng nhu cầu giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, sáng tạo văn hóa và giải trí lành mạnh cho lực lượng tuyên truyền các đoàn tham gia, nhằm phục vụ nhân dân có hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian

- Từ ngày 16/5/2017 đến 18/5/2017 (03 ngày chưa kể thời gian đi và về)

2. Địa điểm (Dự kiến)

- Nhà Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, số 60, đường Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku.

III. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Đội tuyên truyền lưu động 17 huyện, thị xã, thành phố.

2. Đội ca khúc chính trị của 05 đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỂ LOẠI

1. Tên gọi: Hội thi Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất
năm 2017.

2. Nội dung tư tưởng:

- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, những thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo; tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực; những vấn đề xã hội đang được quan tâm tại các địa phương và đưa ra hướng giải quyết cụ thể, hiệu quả.

- Phong trào lớn như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng nông thôn mới.

3. Hình thức thể hiện:

- Mỗi địa phương, đơn vị thành lập một đoàn thuộc biên chế và hợp đồng của Đội tuyên truyền lưu động, số lượng diễn viên không quá 15 người.

- Thời lượng chương trình: Mỗi đoàn tối thiểu 25 phút và tối đa là 35 phút.

 4. Thể loại:

- Các Đội Tuyên truyền lưu động thực hiện chương trình có chủ đề xuyên suốt được sân khấu hóa, đảm bảo 3 phương thức:

+ Tuyên truyền miệng;

+ Cổ động trực quan: Pa nô, băng rôn, bảng cổ động, trình chiếu hình ảnh…

+ Văn nghệ cổ động: Ca (hát, hò vè, tấu), múa, nhạc, kịch.

          V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG HỘI THI

          1. Diễu hành xe Tuyên truyền lưu động

- Mỗi đoàn chuẩn bị 01 xe tuyên truyền lưu động gắn bảng tên đơn vị mình; trang trí tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017); 127 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2017).

- Tổ chức diễu hành xe tuyên truyền lưu động một số tuyến đường chính ở thành phố Pleiku; dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên trước thời gian khai mạc Hội thi. 

2. Hội thi (từ ngày 16 – 18/5/2017)

          3. Công diễn

Trong khuôn khổ Hội thi, theo sự phân công của Ban tổ chức, các đơn vị sẽ biểu diễn phục vụ nhân dân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp.Pleiku, Gia Lai. (về chương trình tham gia Hội thi của đơn vị mình)

          VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

          1. Giải Chương trình: Cờ, Giấy khen, Giấy chứng nhận và tiền thưởng;

          2. Giải tiết mục: Giấy chứng nhận và tiền thưởng;

          3. Giải xe tuyên truyền lưu động: Giấy chứng nhận và tiền thưởng;

          Cơ cấu giải gồm A, B, C và Khuyến khích; số lượng giải thưởng và mức tiền thưởng tùy theo tình hình thực tế về số lượng đơn vị tham gia, chất lượng của các chương trình, Ban tổ chức sẽ quyết định.

          VII. KINH PHÍ

          - Các đoàn tự túc kinh phí dàn dựng, tập luyện chương trình; ăn ở, đi lại khi tham gia Hội thi theo chế độ tài chính hiện hành.

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí về giải thưởng, về công tác tổ chức; bố trí âm thanh, ánh sáng, sân khấu cho các đoàn biểu diễn tại các địa điểm lưu động.  

          VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch tỉnh Gia Lai 

-  Cơ quan thường trực của Ban tổ chức, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức các hoạt động cụ thể của Hội thi.  

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, thư ký Hội thi, Quy chế hội thi, Quy chế chấm điểm của Ban Giám khảo.

          - Xây dựng dự toán kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất và các nội dung, công việc liên quan để tổ chức thành công Hội thi; phối hợp với các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang để tổ chức biểu diễn lưu động phục vụ nhân dân ở cơ sở đạt kết quả tốt.

          2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các huyện, thị xã và thành phố Pleiku, các đơn vị lực lượng vũ trang  

          - Chuẩn bị chương trình tham gia Hội thi.  

          - Đăng ký tham gia Hội thi từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 đến trước ngày 15 tháng 04 năm 2017.

          - Các đơn vị gửi văn bản đăng ký tham gia Liên hoan về Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch tỉnh Gia Lai, số 03, Cách Mạng Tháng Tám, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

  - Điện thoại liên lạc: 0982.849.828 - Nguyễn Ngọc Long (Phó giám đốc Trung tâm VH,ĐA&DL tỉnh Gia Lai).

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2017, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch tỉnh Gia Lai đề nghị Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị vũ trang chủ động xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh./.

 

      Nơi nhận:

- Sở VHTTDL Gia Lai;

- UBND 17 huyện, thị xã, Tp Pleiku;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT 17 huyện, thị xã, Tp.Pleiku; 05 đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh;

- Lưu: VT, VHVN, NNL.    

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Tuấn

 

 

TAG:

Ý kiến của bạn